Regulamin zakupu biletów, ochrony danych osobowych i dokonywania zwrotów

 

I. Definicje:

  • BCK – Bielskie Centrum Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 27, kod: 43-300, NIP: 547-004-60-60, REGON: 070400268, tel. 33/828-16-55, 33/828-16-45, e-mail: bck@bck.bielsko.pl, wpisane do Rejestru Instytucji Artystycznych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej pod nr 1;
  • System – System Zakupu Biletów Bielskiego Centrum Kultury, działający pod adresem: www.bck.bielsko.pl lub www.bilety.bck.bielsko.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu bilety upoważniające do wstępu na imprezy kulturalne;
  • Bilety / bilet - bilety upoważniające do wstępu na wydarzenie kulturalne organizowane lub współorganizowane przez BCK lub organizowane przez innego organizatora, sprzedawane za pośrednictwem Systemu;
  • Klient - osoba dokonująca zakupów, posiadająca zarejestrowane w Systemie konto Klienta;
  • Konto Klienta – indywidualna i chroniona przed dostępem osób trzecich baza zawierająca dane Klienta służące do składania i realizacji składanych przez Klienta zamówień;
  • Kod rezerwacji – unikalny numer nadawany przez System przy zamawianiu biletu;
  • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Dotpay;
  • Regulamin – niniejszy regulamin zakupu biletów, ochrony danych osobowych i dokonywania zwrotów za pośrednictwem Systemu.

 

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. BCK prowadzi sprzedaż biletów za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.bck.bielsko.pl lub www.bilety.bck.bielsko.pl, za pomocą której Klient składa zamówienie.
 2. Klient, składając zamówienie i uiszczając cenę, zawiera z BCK umowę świadczenia usługi związanej z wydarzeniami kulturalnymi, czego potwierdzeniem jest zamawiany bilet.
 3. Warunkiem dokonania zakupu biletów jest prawidłowa rejestracja w Systemie, co oznacza kompletne i poprawne wypełnienie kwestionariusza osobowego i akceptację niniejszego Regulaminu. Procedura rejestracji dokonywana jest jednorazowo. Przy rejestracji Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail (który będzie wykorzystywany jako login) oraz ustala swoje hasło do Systemu. Ustalone hasło ma charakter poufny. BCK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem go przez Klienta osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła posiada możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient. Kolejne zakupy będą dokonywane w Systemie z użyciem loginu i hasła.
 4. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest dokonać wyboru wydarzenia kulturalnego, rodzaju i ilości biletów, sposobu płatności za bilety oraz zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu, co jest warunkiem realizacji zamówienia. Oświadczenie Klienta o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku imprezy z numerowanymi miejscami, na schemacie sali należy kliknięciem oznaczyć wybrane miejsce (miejsca). W sytuacji kiedy na daną imprezę nie ma numerowanych miejsc należy jedynie określić żądaną ilość biletów.
 6. Jedna osoba może jednorazowo zakupić dowolną ilość dostępnych biletów na imprezę znajdującą się w sprzedaży.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Systemu (potwierdzenie zamówienia).
 8. Klient zobowiązany jest uiścić cenę zakupu biletu w ciągu 30 minut od dokonania zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w ww. czasie zarezerwowane miejsce wraca do puli miejsc wolnych, a dokonana rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 9. Po wylogowaniu się z Systemu i ponownym zalogowaniu do niego Klient nie ma możliwości zmiany liczby zakupionych biletów poprzez ponowną edycję zamówienia. Zakup kolejnych biletów wiąże się z koniecznością przeprowadzenia nowej transakcji.
 10. Sprzedaż biletów w Systemie kończy się na 6 godzin przed terminem imprezy. Po zamknięciu sprzedaży imprezy w Systemie można nabywać bilety w siedzibie BCK lub poprzez rezerwację telefoniczną.
 11. Do każdego zamówienia na życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT. W celu otrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest do wysłania żądania e-mailem na adres bilety@bck.bielsko.pl z podaniem numeru zamówienia oraz prawidłowych danych zgodnych z zamówieniem.

 

III. Odwołanie imprezy

 1. W przypadku odwołania albo zmiany czasu lub miejsca wydarzenia kulturalnego BCK poinformuje o tym fakcie Klienta, który kupił bilety, poprzez przesłanie tej informacji Klientowi e-mailem i umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej BCK.
 2. BCK zwraca pieniądze za bilety tylko w następujących przypadkach:
  • - odwołania imprezy,
  • - zmiany terminu imprezy (zwrot na pisemny wniosek Klienta).
  Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów.
 3. BCK zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu imprezy bez wcześniejszego powiadomienia. BCK nie będzie zobowiązane do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem ceny biletu. Zwrot pieniędzy następuje automatycznie w systemie Dotpay, najpóźniej 10 dni roboczych po terminie odwołania imprezy. W przypadku kiedy bilet zakupiony w Systemie został wcześniej odebrany przez Klienta bieg terminu zwrotu pieniędzy rozpoczyna się od dnia zwrotu ww. biletu do siedziby BCK.

 

IV. Odstąpienie od umowy

  Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy („Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.”)

 

V. Ceny i dostawa

 1. Ceny biletów zamieszczone w Systemie zawierają podatek VAT.
 2. Cena zakupu biletu jest wiążąca dla BCK i Klienta według chwili złożenia przez Klienta zamówienia na zakup tego biletu.
 3. BCK zastrzega sobie prawo do zmiany: cen biletów, rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 4. Zakupiony w Systemie bilet można odebrać w siedzibie BCK w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 oraz przed wejściem na imprezę. Przy odbiorze biletu należy podać kod rezerwacji otrzymany e-mailem.
 5. BCK nie wysyła biletów elektronicznych.
 6. BCK nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny - spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, problemami z siecią internet lub innymi okolicznościami, na które BCK nie miał wpływu.
 7. BCK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg wydarzenia kulturalnego, które organizuje wyłącznie inny organizator niż BCK, jak i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu reklamowego takiego wydarzenia i za jego zgodność z rzeczywistym przebiegiem wydarzenia.

 

VI. Formy płatności

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez System potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności Dotpay.

 

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące płatności rozpatruje serwis Dotpay. Zgłoszenie reklamacyjne Klient przesyła na adres Bielskiego Centrum Kultury, który przekazuje je do serwisu Dotpay. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, datę, numer oraz kwotę transakcji. Dotpay zobowiązuje się do zapewnienia pełnej i wyczerpującej obsługi reklamacji.
 2. W pozostałych przypadkach reklamacje rozpatruje BCK w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres BCK.

 

VIII. Dane osobowe – klauzula informacyjna

 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji w Systemie są przetwarzane zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 2. Rejestrując się w Systemie i akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, adres e-mail) wyłącznie dla celów realizacji umowy z Bielskim Centrum Kultury.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta w zakresie określonym w ust. 2 jest niezbędne do zrealizowania zamówienia przez System. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane innym odbiorcom danych.
 5. Administratorem danych osobowych Pracowników jest Bielskie Centrum Kultury reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Juliusza Słowackiego 27, e-mail: bck@bck.bielsko.pl, tel. +48 33 82 816 40.
 6. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@bck.bielsko.pl.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z internetowego systemu zamawiania biletów.
 8. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

 

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem po wyczerpaniu trybu reklamacji, o którym mowa w rozdziale VI, ust. 2 Regulaminu może skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu z BCK przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji realizowanej przez Inspekcję Handlową.
 2. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, stronom przysługuje droga sądowa, przy czym jako właściwy do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu wskazują Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827).
 2. BCK zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zawarte umowy oraz zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej BCK.